พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562, เวลา 21:00 น. 472 ครั้ง 111111

นที่ 9 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ขอบข่ายข้าว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าว (มกษ.4401-2551)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559)

3. รางวัลชมเชย ขอบข่ายปศุสัตว์ การปฏิบิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (มกษ.6914-2560)

รูปภาพประกอบ :