คณะครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

วัน ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562, เวลา 16:24 น. 738 ครั้ง 111111

คณะครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

รูปภาพประกอบ :