ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาสถานศึกษา

 " เรียนเกษตรเพื่อการผลิต ใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม "

วิสัยทัศน์

“พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล”

พันธกิจ

นธกิจที่ ๑  จัดการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

                   เป้าประสงค์:  จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ

                            กลยุทธ์:    ๑.๑ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

                                           ๑.๒ จัดหาปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและบริการ

                                                 แหล่งค้นคว้า

                                           ๑.๓ ระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอก ตลอดจนจากสถานประกอบการ เพื่อ

                                                 สนับสนุนการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

                   เป้าประสงค์:  การฝึกทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเกิดการร่วมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชน

                               ท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

                            กลยุทธ์:    ๒.๑ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

                                           ๒.๒ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนอาชีวศึกษาแนวใหม่

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อดำรงชีพและบริการชุมชน

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

                   เป้าประสงค์:   ให้บริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

                            กลยุทธ์:    ๓.๑ ใช้ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อการดำรงชีพและบริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เร่งรัดการทำวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิชาชีพ ที่มีประโยชน์ถ่ายทอดสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

                 เป้าประสงค์:  เพื่อให้มีนวัตกรรมและผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นได้

                            กลยุทธ์:    ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

                   เป้าประสงค์:      เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

                            กลยุทธ์:    ๕.๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

 

พันธกิจที่ ๓  การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

                   เป้าประสงค์:      เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริการที่ดี มีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

                            กลยุทธ์:    ๖.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาวิทยาลัย

                                           ๖.๒ จัดทำระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                                           ๖.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ  CCAT**  มีการติดตามประเมินผลโดยยึดหลัก   ธรรมาภิบาลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน