ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562     ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557   ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2563  ข้อมูลหลักสูตร