ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ข้อมูลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2561