ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 25561-2565   

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557   

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559   

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2558   

แผนปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2560   

แผนปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563