คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภู่พลับ

ผู้อำนวยการ

 

นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายปณชัย  เพชรปาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร