ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาสถานศึกษา

" เรียนเกษตรเพื่อการผลิต ใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม "

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล”

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑  จัดการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

          เป้าประสงค์:  จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ

              กลยุทธ์:    ๑.๑ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

                             ๑.๒ จัดหาปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและบริการแหล่งค้นคว้า

                             ๑.๓ ระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอก ตลอดจนจากสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการศึกษา

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

          เป้าประสงค์:  การฝึกทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเกิดการร่วมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

              กลยุทธ์:    ๒.๑ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

                             ๒.๒ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนอาชีวศึกษาแนวใหม่

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อดำรงชีพและบริการชุมชน

     ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

          เป้าประสงค์:  ให้บริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

               กลยุทธ์:   ๓.๑ ใช้ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อการดำรงชีพและบริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เร่งรัดการทำวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิชาชีพ ที่มีประโยชน์ถ่ายทอดสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

          เป้าประสงค์:  เพื่อให้มีนวัตกรรมและผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นได้

               กลยุทธ์:   ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่

       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

           เป้าประสงค์:  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

                            กลยุทธ์:    ๕.๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

 

พันธกิจที่ ๓  การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

                   เป้าประสงค์:      เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริการที่ดี มีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้

                            กลยุทธ์:    ๖.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาวิทยาลัย

                                           ๖.๒ จัดทำระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                                           ๖.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ  CCAT**  มีการติดตามประเมินผลโดยยึดหลัก   ธรรมาภิบาลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน